Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Overeenkomst en de kleine lettertjes

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over deze zorg. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden GGZ. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Firmitas GGZ. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waaraan Firmitas GGZ en ook u zich moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

De kleine lettertjes uitgelegd

GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden GGZ samen opgesteld. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland, dus ook Firmitas GGZ, houden zich aan deze voorwaarden. U kunt de voorwaarden terugvinden op de website van Firmitas GGZ. Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier in het kort wat de voorwaarden inhouden.

Wanneer gelden de voorwaarden?

De voorwaarden gelden bij (ambulante) behandeling of behandeling bij Firmitas GGZ. Daarbij is het steeds wel zo, dat de voorwaarden gelden voor zover dat mogelijk is. De voorwaarden zijn niet van toepassing op forensische zorg.

Familie en naastbetrokkene(n)

Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de zorgverlener over de zorg die u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen hebt dat uw behandelaar met uw familie overlegt. Dan spreekt Firmitas GGZ met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

Recht op duidelijke informatie

Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om in overleg met de zorgverlener goed te kunnen besluiten welke zorg het beste bij u past. Onderaan de pagina vindt u informatie waarop u recht heeft om deze te krijgen van Firmitas GGZ.

Toestemming en begin van de zorg

U sluit alleen een overeenkomst met Firmitas GGZ als u dat wilt. U moet daarvoor toestemming geven. Wij kunnen vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg: het behandelplan (Zorgverzekeringswet). Dat kan mondeling, maar het behandelplan is een schriftelijk document. In de praktijk zal het zo zijn dat uw zorgverlener met u bespreekt wat er gaat gebeuren en dat vervolgens de zorg begint, tenzij u het daar niet mee eens bent. Als u twijfelt, helpen wij u met een second opinion.

Zorgdossier

Uw zorgverlener legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in een zorgdossier. Gedurende de zorg, maar ook na afloop hebt u altijd het recht op inzage van uw zorgdossier.

Verantwoorde zorg en veiligheid

Firmitas GGZ moet goede kwaliteit zorg leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat wij moeten zorgen voor veiligheid etc. Daarnaast bepalen de voorwaarden wat er moet gebeuren in noodsituaties.

Zorg op afspraak en ketenzorg

Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. Firmitas GGZ houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Als u niet kunt komen, moet u dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Het kan zijn dat bij de zorg meerdere zorgverleners zijn betrokken. Wij geven u daar alle informatie over.

Verplichtingen van de cliënt

Niet alleen Firmitas GGZ heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, maar ook u als cliënt. U moet zich legitimeren en aangeven bij wie u bent verzekerd. Daarnaast geeft u de naam en de bereikbaarheidsgegevens door van een contactpersoon, die wij bijvoorbeeld in geval van nood kunnen benaderen. Verder bent u verplicht alle voor de zorg noodzakelijke informatie over uzelf te geven. Het is mogelijk dat u op een wachtlijst komt. Als u zich dan door een andere zorginstelling laat helpen, moet u dat doorgeven. Als de zorg niet binnen de verzekering valt, krijgt u daarvoor een rekening.

Eine overeenkomst en nazorg

De overeenkomst over de zorg eindigt als u naar een andere zorginstelling wordt overgeplaatst, als u de overeenkomst opzegt of als Firmitas GGZ dat doet. Voor ons als instelling gelden daarbij bijzondere regels. Zo mogen wij dat doen als de verzekeraar de zorg niet meer financiert. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt en wij u daarop herhaaldelijk hebben aangesproken. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staan nog meer regels voor de opzegging door de zorginstelling. In alle gevallen is Firmitas GGZ u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg, voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt. Als u overlijdt, dan eindigt de overeenkomst ook. Firmitas GGZ neemt dan onmiddellijk contact op met uw familie of de door u aangegeven contactpersoon.

Klachten en Geschillen

Firmitas GGZ heeft een regeling voor het indienen van klachten en wij zorgen dat u weet hoe u een klacht kunt indienen. Als het gaat om het vergoeden van schade van minder dan € 5.000 dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen in Den Haag: www.degeschillencommissie.nl. Meer weten? Wilt u zelf de algemene voorwaarden ggz lezen, dan kunt u deze opvragen via info@firmitasggz.nl

U hebt recht op informatie over

 1. de intake, verdere zorgverlening en, indien van toepassing, verblijf 
 2. de relevante cliënten- en familieorganisaties 
 3. de cliëntenraad en de familieraad 
 4. de klachten- en geschillenregeling en de klachtenfunctionaris 
 5. de rechtspositie van de patiënt 
 6. kosten, eigen bijdrage 
 7. hoe wordt omgegaan met de geldende regeling voor omgang met familie en naastbetrokkenen 
 8. de zorginstelling, waaronder ten minste informatie over de bereikbaarheid in geval van nood, de website en informatie over andere relevante instanties in de regio 
 9. het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek en de mogelijkheid dit te weigeren
 10. in hoofdlijnen het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken waaronder zoals crisiskaart etcetera. 
 11. de diagnose, de prognose en onzekerheden daarbij
 12. de zorgopties en het doel, de aard, de kans op succes en de mogelijke risico’s mede aan de hand van eventueel eerdere ervaringen van de patiënt
 13. de te verwachten gevolgen van de zorg en de neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen) 
 14. de naam van de verantwoordelijke zorgverlener en die van andere betrokken zorgverleners 
 15. de ervaring van de betrokken zorgverleners 
 16. overige aspecten, zoals de wachttijd

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu